HuoltoS
Sakari / p. 040 091 1519 / sakari@huoltos.fi
Hanna / p. 040 185 4487 / hanna@huoltos.fi
Kiinteistöhuoltosopimusten päivystys 24h / p. 040 0159 655

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida
selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
HuoltoS Oy
Yhteystiedot: Jyväskyläntie 662, 41210 Jokihaara
Y-tunnus: 2503318-3
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
HuoltoS Oy / Hanna Lapinkangas
Jyväskyläntie 662
41210 Jokihaara
p. 040 185 4487
hanna@huoltos.fi

2. Rekisteröidyt
Yrityksen nykyiset aktiiviset asiakkaat ja yrityksen palveluita ostaneet
asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
– Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen
perusteella
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin,
jotka ovat seuraavat
– Asiakassuhteen hoitaminen
– Henkilöstöhallinto

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot
Yhteystiedot
– Nimi
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
Asiakastiedot
– Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

Henkilöstöhallinto sisältää seuraavat tiedot
– Nimi
– Henkilötunnus
– Osoite
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Ammatti

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat
pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti yrityksen osoitteeseen

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai
puutteelliset tiedot

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että
henkilötietoja on käsitelty lain vastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen
suoramarkkinointiin

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen
käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen
joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja
ei voida poistaa.

On huomioitavaa, että rekisterinpitäjällä voi olla
lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto
Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan mukaisesti.

Tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, tililuettelo
sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on säilytettävä
vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.
Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto
sekä muu kuin 1 momentissa mainittu kirjanpitoaineisto
on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta,
jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan
suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi
rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten
tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän
kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassaolevaa
tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
– Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
– Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen täyttämisen kautta

7. Säännön mukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin HuoltoS Oy:n
ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat
tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia
palveluntarjoajia:
– Lemonsoft taloushallinnon -ohjelmisto

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kun asiakassuhde
on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Yrityksen HuoltoS Oy rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät
henkilötietoja.

Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin.
Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien
hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Tietoturva ja suojaukset on hoidettu
F-securen tarjoamien palveluiden kautta jokaiselle laitteelle.

Kirjallinen asiakirja-aineisto säilytetään lukitussa säilytystilassa
ja sinne on pääsy vain asiaan kuuluvilla HuoltoS Oy:n palveluksessa olevilla
johtoasemassa olevilla henkilöillä.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn
osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme
sopimusjärjestelyihin, että henkilötietoja käsitellään voimassaolevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Ulkoistettavia henkilötietoja voi olla

  • Taloushallinto
  • Henkilöstöhallinto

Vaitiolovelvollisuus sitoo tietoja käsitteleviä työntekijöitä.
Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain
lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta,
kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen
lakiin perustuvasta pyynnöstä.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.